Previous Page  4-5 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4-5 / 8 Next Page
Page Background

© Concentra - GVA Citta Metropool, 18 juni 2016 , blz. 30

wenietveelgeld,dushetmoestallemaalstapvoor

stapgebeuren.”

Gastentafels

Tijdomevenbinnentekijken.Bo-

vendehoge,grijzepoorthangt

eensmeedijzerenbolmettwee

eendjes in,diertjesdie jeher

ender indewoningnogziet

opduiken.Daarnaast isdetoe-

gangsdeur,waar jeaanbeltaan

zo’nauthentiekeklepelbel.Inde

inkomhalstaannogdeauthentieke

deurenuitdenegentiendeeeuw.Een

sierlijkehoutentrap leidtnaardeboven-

verdiepingen.“Wehebbenaltijdopdeeerste

verdiepinggewoond”,zegtze.“Debenedenzaal,

waarnueenvandefeestzalen is,werdtoennog

nietgebruikt.Het ispasnaeenaantal jarendatdie

zaal ingebruikwerdgenomen.”

Endat ispreciesdertig jaargeleden.“Ikhebaltijd

enormvankokengehoudenen indietijdwerkte ik

weleensalstraiteurvoorfamilieofvrienden.Enzo

ishet ideeontstaanomhiergastentafelsteorgani-

seren.Aanvankelijkwasdatvoorfamilieenvrien-

den,maarnaeentijdbrachtendiehunvrienden

meeenvanheteenkwamhetander.Naeentijdje

isheteenfeestzaalgewordenenhebbenwezede

naamDeLokeendgegeven.“Dienaamwaseen

ideevanDirk.Wehaddenenkelemooieoude ‘lok-

eenden’ inonsbezit.Het iseengemakkelijkenaam,

entochweinigbekendbijons.Veelmensenweten

zelfsnietwateen lokeend is.Bovendienheefteen

eendeenvriendelijkeuitdrukkingenwordter in

hetSchipperskwartiernogalwat ‘gelokt’.”Wiehet

wilweten:een lokeend iseennagemaakteeenddie

bijeendenkooienwerdgezetomeendentevangen.

Intussen iserzowelbenedenalsboveneengoed

uitgerustekeuken,maar inde jarentachtigwas

datnogniethetgeval.“Ikkookteallesnog inonze

eigenkeukenopdeeersteverdieping.Dediner-

tjesdedenwedan indezaalbeneden,ookal lag

er

inhetbeginnoggeencentraleverwarming.Er stondweleenstoofomderuimteteverwarmen.De

mensendiedanaandegoedekantzaten,hadden

hettoenwatwarmer

(lacht)

.Alshetnatuurlijkecht

vroorbuiten,probeerdenwehetdinernaareen

anderedatumteverplaatsen.Alkondenwedatniet

altijdgoedvoorzien.”

Degigantischetafelvoorzo’ndertigpersonenstaat

vandaagalmooigedekt.Erkomtstrakseengroep

familieledendieeen jubileumkomtvieren.Gere-

geldkomenerookgroepen langsdieeenculinaire

wandelingdoordestadmakenoferwordenge-

boortefeestenofverjaardagen inhetpandgevierd.

“Dezaal is intussenbekendbijenkeleAntwerpse

verenigingen,zoalshetKoninklijkBalletvanVlaan-

deren,deUniversiteitAntwerpen,deZilveren

Passerendeserviceclubs.Wekregenookalheel

watbekendeVlamingenoverdevloer,zoalskun-

stenaarWilfriedPas,dieeenvriendvanmijnman

is,ofschrijverHugoClausenkele

jarengeleden.De

meestenkennenonsalleszinsdankzijmond-tot-

mondreclame”,zegtRita.

Oude spoorrails

Opderuimegroenebinnenplaatszie jetus-

sendekasseienopdegrondnogoudespoor-

rails liggen.Diezijneenrestantvande lange

geschiedenisvanhetgebouw.“Hetpand is

altijdeenpakhuisgeweest”,verteltRita,die

zelfnogstadsgids isgeweest.Zetoontons

eenoudekaartvanAntwerpenuit1848,

waaropzehetperceelvanhaarhuisheeft

aangeduid.“Opditplanzie jenogduidelijk

deFalconkazerne,dieertot in1940was

gevestigd.Diekazernestondopdevroe-

geregrondvestenvanhetFalcontinnen-

klooster.NadeFranseRevolutiehebben

deFransendatkloosterafgebrokenen is

erhiereenkazernegekomen.Napoleon

vondookdatdevlietenmoestenverdwij-

nenvoordedokken,het latereBonapar-

te-enWillemdok.”

DeGeneraalBelliardstraat is in1830aange-

legdalsverbindingswegtussendiedokken,waar

deschepentoekwamen,endeStadswaag,waarde

goederengewogenmoestenwordenenbelastin-

genwerdenvastgelegd.“Inonzestraat lagenper-

celendiebebouwdmoestenworden.In1832 iszo

deaanvraagvoordithuisgebeurd.Eerstwasereen

kleinpakhuisen in1880 ishetverderuitgebreid.

Vandaarditspoorweggetjedatdienstdeedomde

goederennaarhetpakhuis,achterdebinnenplaats,

teverplaatsen.”

Een beetje Provence

Debinnenplaatsheeftveelwegvaneenterrasje in

deProvence,methogemurenvolklimopeneen

blauweregen,bloembakken,een ijzerenkoepel

metwijnrankenengietijzerentuinmeubeltjes.

“Vroegerwasdebinnenplaatsvolledigoverdekt”,

“Het spoorweggetje

deed dienst om

de goederen naar

het pakhuis te

verplaatsen”

Aan de

achterzijde van

het gebouw

maakte Dirk

zelf de over-

dekte glazen

balkons, in

overeenstem-

ming met

de stijl van

de rest van

het pand.

Rita en Dirk

kochten het

pand in 1983.

Kader links:

Het enorme

huis kwam

in de vorige

eeuw in

handen van

de familie

Gerharz-Del-

vaux die hier

paardenstal-

len had.

Links:

Dirk bij

de katrol

waarmee

destijds de

goederen

naar boven

werden

gehesen.