Previous Page  2-3 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2-3 / 8 Next Page
Page Background

© Concentra - GVA Citta Metropool, 18 juni 2016 , blz. 28

in een oud pakhuis

FEEST

Het was de liefde voor de stad die Rita Van Pelt en haar man Dirk Bou-

mans in de jaren tachtig naar Antwerpen bracht. Hier vonden ze dan

ook hun droomhuis: een oud pakhuis dat ze volledig restaureer-

den en een nieuw leven gaven als feestzaal De Lokeend. Dertig jaar la-

ter zijn ze klaar om de fakkel door te geven aan hun zoon Maximiliaan.

Tekst: Sandra Gasten F

Vaag van gehoord, misschienwel met

naamenigszins bekend. Maar niet meer

dan dat. Ze zijn er in overvloed: de voor de

grotemassa verborgen parels van de stad.

Vandaar deze reeks.

E

enmonumentaalherenhuisannex

pakhuisvanbijna150 jaaroud.Daarin

ontvangenRitaVanPeltenhaarman

DirkBoumansaldertig jaarhungasten

vooreenetentjeoffeest ineenhuise-

lijkesfeer.Hetprachtigepand indeGeneraalBel-

liardstraat ligtvlakoverdevoormaligesitevanhet

gesloopteZeemanshuisentussendeOudeLeeu-

wenruiendePaardenmarkt in.Eensbinnenkom

jeterecht ineenoasevanrust,eenéchteverborgen

parel inhetcentrumvandestad.“Komenwijook in

dereeks

VerborgenParels

van

CittA

?Dankomtons

huis indereeksvanhetRockoxhuisendeAMUZ-

kerktestaan?”,vraagtRitaVanPeltalswehaar

contacteren.

Jawel.DeLokeendverdientweldegelijkeenplaats-

jetussendiebekendegebouwen indestad.Het

herenhuis isdanmisschiennietzomonumentaal,

maarhetkoppelheeftereenprachtigpandvange-

maakt.“Wijwoondenvroeger inKalmthout,maar

wildendoodgraag

indestadkomenwonen.In

Kalmthoutwarendewoningen indietijdverschrik-

kelijkduur, indestadwarenzeveelgoedkoper.

Mijnman iskunstenaarenduszochtenwe ietsmet

eenatelieraan.Dithuiswasheteerstegebouwdat

wegingenbezichtigenenhetbevielonsmeteen.”

Nietzogoedkoopvoordietijd,maarhetbleekeen

goede investering.“Toenwehet in1983kochten,

zagheterwelhelemaalandersuitdannu”,vertelt

Rita.“Wehebbenallesmoetenvernieuwen:water-

leiding,elektriciteit,verwarming...Maarhetwas

nietbouwvallig.Erviel ietsvantemaken.Het iswel

eenprojectvan jarengeweest.Indietijdhadden

Verb rgen

PARELS

De mooie voorge-

vel van het pand

in de Generaal

Belliardstraat.

Dirk maakte

samen met

kunstsmid en

vriend Carl

Muylle de

gigantische

koepel boven

deze ruimte die

de verbinding

vormt tussen de

feestzaal en de

binnenplaats.

EN

oto’s: Patrick De Roo