De Lokeend

© Concentra - GVA Citta Metropool, 18 juni 2016 , blz. 30 wenietveelgeld,dushetmoestallemaalstapvoor stapgebeuren.” Gastentafels Tijdomevenbinnentekijken.Bo- vendehoge,grijzepoorthangt eensmeedijzerenbolmettwee eendjes in,diertjesdie jeher ender indewoningnogziet opduiken.Daarnaast isdetoe- gangsdeur,waar jeaanbeltaan zo’nauthentiekeklepelbel.Inde inkomhalstaannogdeauthentieke deurenuitdenegentiendeeeuw.Een sierlijkehoutentrap leidtnaardeboven- verdiepingen.“Wehebbenaltijdopdeeerste verdiepinggewoond”,zegtze.“Debenedenzaal, waarnueenvandefeestzalen is,werdtoennog nietgebruikt.Het ispasnaeenaantal jarendatdie zaal ingebruikwerdgenomen.” Endat ispreciesdertig jaargeleden.“Ikhebaltijd enormvankokengehoudenen indietijdwerkte ik weleensalstraiteurvoorfamilieofvrienden.Enzo ishet ideeontstaanomhiergastentafelsteorgani- seren.Aanvankelijkwasdatvoorfamilieenvrien- den,maarnaeentijdbrachtendiehunvrienden meeenvanheteenkwamhetander.Naeentijdje isheteenfeestzaalgewordenenhebbenwezede naamDeLokeendgegeven.“Dienaamwaseen ideevanDirk.Wehaddenenkelemooieoude ‘lok- eenden’ inonsbezit.Het iseengemakkelijkenaam, entochweinigbekendbijons.Veelmensenweten zelfsnietwateen lokeend is.Bovendienheefteen eendeenvriendelijkeuitdrukkingenwordter in hetSchipperskwartiernogalwat ‘gelokt’.”Wiehet wilweten:een lokeend iseennagemaakteeenddie bijeendenkooienwerdgezetomeendentevangen. Intussen iserzowelbenedenalsboveneengoed uitgerustekeuken,maar inde jarentachtigwas datnogniethetgeval.“Ikkookteallesnog inonze eigenkeukenopdeeersteverdieping.Dediner- tjesdedenwedan indezaalbeneden,ookal lag er inhetbeginnoggeencentraleverwarming.Er stondweleenstoofomderuimteteverwarmen.De mensendiedanaandegoedekantzaten,hadden hettoenwatwarmer (lacht) .Alshetnatuurlijkecht vroorbuiten,probeerdenwehetdinernaareen anderedatumteverplaatsen.Alkondenwedatniet altijdgoedvoorzien.” Degigantischetafelvoorzo’ndertigpersonenstaat vandaagalmooigedekt.Erkomtstrakseengroep familieledendieeen jubileumkomtvieren.Gere- geldkomenerookgroepen langsdieeenculinaire wandelingdoordestadmakenoferwordenge- boortefeestenofverjaardagen inhetpandgevierd. “Dezaal is intussenbekendbijenkeleAntwerpse verenigingen,zoalshetKoninklijkBalletvanVlaan- deren,deUniversiteitAntwerpen,deZilveren Passerendeserviceclubs.Wekregenookalheel watbekendeVlamingenoverdevloer,zoalskun- stenaarWilfriedPas,dieeenvriendvanmijnman is,ofschrijverHugoClausenkele jarengeleden.De meestenkennenonsalleszinsdankzijmond-tot- mondreclame”,zegtRita. Oude spoorrails Opderuimegroenebinnenplaatszie jetus- sendekasseienopdegrondnogoudespoor- rails liggen.Diezijneenrestantvande lange geschiedenisvanhetgebouw.“Hetpand is altijdeenpakhuisgeweest”,verteltRita,die zelfnogstadsgids isgeweest.Zetoontons eenoudekaartvanAntwerpenuit1848, waaropzehetperceelvanhaarhuisheeft aangeduid.“Opditplanzie jenogduidelijk deFalconkazerne,dieertot in1940was gevestigd.Diekazernestondopdevroe- geregrondvestenvanhetFalcontinnen- klooster.NadeFranseRevolutiehebben deFransendatkloosterafgebrokenen is erhiereenkazernegekomen.Napoleon vondookdatdevlietenmoestenverdwij- nenvoordedokken,het latereBonapar- te-enWillemdok.” DeGeneraalBelliardstraat is in1830aange- legdalsverbindingswegtussendiedokken,waar deschepentoekwamen,endeStadswaag,waarde goederengewogenmoestenwordenenbelastin- genwerdenvastgelegd.“Inonzestraat lagenper- celendiebebouwdmoestenworden.In1832 iszo deaanvraagvoordithuisgebeurd.Eerstwasereen kleinpakhuisen in1880 ishetverderuitgebreid. Vandaarditspoorweggetjedatdienstdeedomde goederennaarhetpakhuis,achterdebinnenplaats, teverplaatsen.” Een beetje Provence Debinnenplaatsheeftveelwegvaneenterrasje in deProvence,methogemurenvolklimopeneen blauweregen,bloembakken,een ijzerenkoepel metwijnrankenengietijzerentuinmeubeltjes. “Vroegerwasdebinnenplaatsvolledigoverdekt”, “Het spoorweggetje deed dienst om de goederen naar het pakhuis te verplaatsen” Aan de achterzijde van het gebouw maakte Dirk zelf de over- dekte glazen balkons, in overeenstem- ming met de stijl van de rest van het pand. Rita en Dirk kochten het pand in 1983. Kader links: Het enorme huis kwam in de vorige eeuw in handen van de familie Gerharz-Del- vaux die hier paardenstal- len had. Links: Dirk bij de katrol waarmee destijds de goederen naar boven werden gehesen.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTQ5NjY=