De Lokeend

© Concentra - GVA Citta Metropool, 18 juni 2016 , blz. 28 in een oud pakhuis FEEST Het was de liefde voor de stad die Rita Van Pelt en haar man Dirk Bou- mans in de jaren tachtig naar Antwerpen bracht. Hier vonden ze dan ook hun droomhuis: een oud pakhuis dat ze volledig restaureer- den en een nieuw leven gaven als feestzaal De Lokeend. Dertig jaar la- ter zijn ze klaar om de fakkel door te geven aan hun zoon Maximiliaan. Tekst: Sandra Gasten F Vaag van gehoord, misschienwel met naamenigszins bekend. Maar niet meer dan dat. Ze zijn er in overvloed: de voor de grotemassa verborgen parels van de stad. Vandaar deze reeks. E enmonumentaalherenhuisannex pakhuisvanbijna150 jaaroud.Daarin ontvangenRitaVanPeltenhaarman DirkBoumansaldertig jaarhungasten vooreenetentjeoffeest ineenhuise- lijkesfeer.Hetprachtigepand indeGeneraalBel- liardstraat ligtvlakoverdevoormaligesitevanhet gesloopteZeemanshuisentussendeOudeLeeu- wenruiendePaardenmarkt in.Eensbinnenkom jeterecht ineenoasevanrust,eenéchteverborgen parel inhetcentrumvandestad.“Komenwijook in dereeks VerborgenParels van CittA ?Dankomtons huis indereeksvanhetRockoxhuisendeAMUZ- kerktestaan?”,vraagtRitaVanPeltalswehaar contacteren. Jawel.DeLokeendverdientweldegelijkeenplaats- jetussendiebekendegebouwen indestad.Het herenhuis isdanmisschiennietzomonumentaal, maarhetkoppelheeftereenprachtigpandvange- maakt.“Wijwoondenvroeger inKalmthout,maar wildendoodgraag indestadkomenwonen.In Kalmthoutwarendewoningen indietijdverschrik- kelijkduur, indestadwarenzeveelgoedkoper. Mijnman iskunstenaarenduszochtenwe ietsmet eenatelieraan.Dithuiswasheteerstegebouwdat wegingenbezichtigenenhetbevielonsmeteen.” Nietzogoedkoopvoordietijd,maarhetbleekeen goede investering.“Toenwehet in1983kochten, zagheterwelhelemaalandersuitdannu”,vertelt Rita.“Wehebbenallesmoetenvernieuwen:water- leiding,elektriciteit,verwarming...Maarhetwas nietbouwvallig.Erviel ietsvantemaken.Het iswel eenprojectvan jarengeweest.Indietijdhadden Verb rgen PARELS De mooie voorge- vel van het pand in de Generaal Belliardstraat. Dirk maakte samen met kunstsmid en vriend Carl Muylle de gigantische koepel boven deze ruimte die de verbinding vormt tussen de feestzaal en de binnenplaats. EN oto’s: Patrick De Roo

RkJQdWJsaXNoZXIy OTQ5NjY=