De Lokeend

AG 42 Antwerpen zaterdag 17 februari 2018 ANTWERPENAAR GUSTAVE VANGANSENWAS ALLEREERSTE IMPORTEUR COCA-COLA ANTWERPEN We treffenAnnetteMoise (82)enhaar kleinzoonKristofVanGansen(30)inres- taurantDeLokeend,eenauthentiekpak- huis inhetAntwerpseSchipperskwar- tier.Dekeuzevoorhetprachtigegebouw indeGeneraalBelliardstraat isniettoe- vallig.«VanGansenwaseen familievan havenbazen», vertelt Annette. «Hier- naasthaddenze inhetbeginvanvorige eeuweenstouwerij:zeeschepenwerden ergeladenengelost.Erwerdhierhard gewerkt.Arbeiderssjouwdenmetlood- zwarezakkenenkratten.Vande trein- sporenginghetnaardeschepen,enom- gekeerd.» Hetgebeurde somsdateen telgvande familieVanGansenvanuitAntwerpen metzeeliedenmeevoernaarhetverre Amerika.DatdeedookGustave‘Staf’Van Gansen,deoomvanAnnetteendegroot- overoomvanKristof. In1927 -Stafwas toen30 jaar -werdhijdoor zijnvader meegestuurd om ‘het metier te leren’. Groot was de verwondering van het thuisfronttoenhijterugkeerdemetfles- jesmetdaarineenzwartgoedje.Coca- Cola,zoheettehetdrankje. «StafhadinAmerikaeenlicentieverkre- genomCoca-Cola inons landalseerste en enige te bottelen en te verkopen», weet Kristof. «Staf pakte zijn business heelprofessioneelaan.VanuitAtlanta liethijmachinesen flesjesaanrukken. De frisdrank werd destijds in een fa- briekje in de Boomgaardstraat gebot- teld.» AnnetteMoise(82)enKristofVanGansen(30)bijde stapelhuizenwaarhetooitallemaalbegon. FotoDirkLaenen Stafbijzijn vrachtwagen. De naam van Gustave ‘Staf’ Van Gansen zegt u hoogstwaarschijnlijk niets. Nochtans was de Antwerpse zakenman de allereerste importeur van Coca-Cola in ons land. Van Gansen kocht in het Amerikaanse Atlanta machines en flesjes aan omde frisdrank in Antwerpen te bottelen en te verkopen. »Rond 1930 verkocht Staf liefst 100 kratten per dag.» •JONATHANBERNAERTS• IngeentijdvondStafVan Gansen in Antwerpen eenafzetmarktvoor‘zijn’ Coca-Cola. Rond 1930 verkocht hij liefst 100 krattenfrisdrankperdag. «Coca-Colawas toenerg in trek bij havenarbei- ders die er na het werk hun dorst mee lesten», vertelt Kristof. «EnalsgeenanderkendeStafhetprinci- pe van de mond-aan-mondreclame. Hoewelhijgeenalcoholdronk,brachthij veel tijd door in de cafés rond de Ant- werpsekathedraal.Hijleerdeerdestam- gastenCoca-Coladrinken.» NaviersuccesvollejarenmoestStafzijn licentieterugverkopenaanCoca-Colaen verhuisdedezetelvanAntwerpennaar Brussel.StafVanGansenkreeginhetbe- drijf een nieuwe functie aangeboden, maarhijbedanktevriendelijk.Dezaken- manzettedaaropzijnschoudersonder een nieuw project: de bouw van een openluchtzwembadindeDeurneseLak- borslei.VanGansenstierfin1975op78- jarige leeftijdophetSpaanseeilandTe- nerife.Eenvrouwenkinderenhadhij niet. AnnetteMoiseheefthaar ‘nonkelStaf’ goedgekendenkoestertnogsteedswar- meherinneringenaanhem.«Hijwaseen heerlijke man», weet Annette. «Staf maaktegraagmopjesenhijwaseenbe- genadigd danser. Hij had in Amerika, naastCoca-Cola,ookdechachacha le- renkennen.Thuis speeldehijdedans- muziek dan heel luid door de boxen. Soms tot ergernis van anderen (lacht).Stafhieldookvan ‘gadgets’:hij wasaltijdalseersteopdehoogtevande nieuwstesnufjes.Hijzagertrouwensal- tijdpiekfijnuit: steedsuitgedost inde mooiste kostuums. Als je bekijkt wat vooreen icoonCoca-Cola isgeworden, kan jemaarééndingbesluiten:nonkel Stafwaseenvisionair.» Indebottelarij indeBoomgaardstraat(gebouwbestaatnietmeer). Rechtsvanboven:StafVanGansen(piekfijn inmaatpak). «Nonkel Staf was een visionair» Rond 1930 lesten vooral de dokwerkers hun dorst met ‘zijn’ Coca-Cola KLEINZOON KRISTOFVANGANSEN StafVanGansen(links) inzijnatelier in1928. (LetopdekrattendiedenaamVanGansendragen). Foto’sRV Omhaar90everjaardag inons land tevieren,organiseertCoca-Colavan eindfebruaritotmiddenmaartde expo«90 jaarCoca-Cola,eenBelgi- sche lovestory» inhetBelgische hoofdkwartier inAnderlecht. Coca-Cola trakteert geïnteresseer- denopeenbezoekaandehoofdzetel vanCoca-ColaaandeBergensesteen- weginAnderlecht.«Eenvirtueletour inhetR&D-lab(Research&Develop- ment) kon op de expo ontbreken niet»,zegtBenBijnens,directeurBe- gië van Coca-Cola Services. «Het is eenvandegrootste innovatiecentra wereldwijd,waarwevoormeerdan 122landennieuwedrankjesontwik- keld.» De bezoekers kunnen ook deelne- menaaneenmuziekquizenzekun- nentalvanandere interactievesnuf- jes ontdekken. Bijnens: «We gingen bijvoorbeeldmetKristofVanGansen, achterkleinneef van de man waar- mee het allemaal begon - Gustave VanGansen-opzoeknaardeplekken inAntwerpenwaarCoca-Colaaanz’n avontuur in België begon. Maar ook Chokri Mahassine, organisator van Pukkelpop, vertelt over de samen- werkingmetons.Enniettevergeten: het is dé gelegenheid om onze 17 merken inBelgiëteproeven.» (BJS) Expo «90 jaar Coca-Cola, een Belgische love story» Alseenmedicijntegenondermeerhoofd-enmaagpijn, impotentieen zelfsmorfineverslaving.Metdiewon- derbaarlijke geneeskracht als verkoopargument, brachtdeAmerikaanseapotheker JohnPembertonop 8mei1886 inAtlantazijnallereersteCoca-Colaaande man. ZelfheeftPembertonhetpotentieelvanzijnuitvinding nooit beseft. Hij overleed twee jaar na de geboorte vanCoca-Cola,op57-jarige leeftijd.Maarookbij leven vattehijdewaardevanzijn frisdrankniet.Zoverkocht hijzijndrankjeverbenedendeproductieprijs.Omdat verliesgoedtemakenwasPembertongedwongenaan- delenvanzijnbedrijfjeteverkopenaanandereapothe- ken. Vlakvoor zijndoodverkochthij zelfsalle resterende waardepapierenvoor2.300dollaraanAsaGriggsCand- ler,eengewiekstezakenman.Meteengrootschaligere- clamecampagneendebeslissingomdefrisdrankvanaf 12maart1894ook in flesjes tebottelenen inkruide- nierszaken teverkopen,zorgdeCandlervoordeéchte doorbraakvanCoca-Cola. IntegenstellingtotPember- ton zou Candler wel steenrijk worden dankzij Coca- Colaenin1929alsmultimiljonairsterven. (BJS) Uitvinder verdiende niets aan zijn ‘wondermedicijn’ TomBoonen, kopmanvan ons redactiepeloton Exclusief bij Het Laatste Nieuws Elke dag vooropmet een extrawielerkrant. Met Tom Boonen als kopman van ons redactiepeloton schakelt Het Laatste Nieuws een versnelling hoger. Met een hart dat klopt voor de koers en een klare kijk op het gebeuren geeft hij, samen met de wielerredactie, met veel passie zijn inzicht op de gebeurtenissen op het asfalt… en de kasseien. Je leest er alles over vanaf dinsdag 20 februari , elke dag in een extra wielerkrant . JanWanten GeertLambaerts TomThys ThomasLissens NicoDick DriesMombert JoeriDeKnop BartAudoore MarcGhyselinck

RkJQdWJsaXNoZXIy OTQ5NjY=